Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:427

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);
utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 56 § sjömanslagen (1973:282) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

En sjömans lön skall på begäran av sjömannen helt eller delvis månadsvis

  1. betalas ut till en bestämd person här i landet, eller

  2. för sjömannens räkning sättas in i bank, kreditmarknadsföretag eller företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

Om det belopp som betalas ut eller sätts in endast utgör en del av lönen får avdrag göras i beloppet bara om

  1. sjömannen lämnat sitt samtycke, eller

  2. den resterande delen av lönen inte räcker till betalning av sådana belopp som sjömannen enligt lag eller annan författning är skyldig att betala eller till kvittning, om sådan får göras enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:427

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)