Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:433

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.;
utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 58 och 12 §§ lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

Vid varje tillfälle då ränta gottskrivs ett konto enligt 3 § skall kreditinstitutet för kontohavarens räkning innehålla skatt på räntan.

2) Kreditinstitutet skall före utgången av månaden efter den månad då räntegottskrivning skett på blankett som fastställs av Skatteverket – eller efter särskilt medgivande på annat lämpligt sätt – till Skatteverket lämna uppgifter om kontohavare, kontoslag, kontobehållning, gottskriven ränta och innehållen skatt.

2)

Senaste lydelse 2003:656.

3) Har kreditinstitutet underlåtit att innehålla skatt är det betalningsskyldigt för belopp som skulle ha innehållits. Skatteverket får meddela beslut om sådan betalningsskyldighet senast femte året efter det år då beloppet skulle ha innehållits.

3)

Senaste lydelse 2003:656.

4) Kreditinstitutet skall betala skatten till Skatteverket inom den tid som anges i 6 §. Betalning skall göras genom insättning på särskilt konto. Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller gireringshandlingar kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har ingått avtal om förmedling av skatteinbetalningen med en bank, till banken.

4)

Senaste lydelse 2003:656.

5) För kontroll beträffande skatten kan Skatteverket meddela beslut om skatterevision hos kreditinstitutet. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision.

5)

Senaste lydelse 2003:656.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:433

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)