Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:453

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);
utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 2 § och 7 kap. 11 § arbetsmiljölagen (1977:1160)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.

2)

Lagen omtryckt 1991:677.

3) Denna lag gäller, med den inskränkning som anges i 4 §, varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. I fråga om fartygsarbete gäller lagen även när svenska fartyg används till sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium.

3)

Senaste lydelse 2003:365.

I fråga om fartyg och fartygsarbete skall vad som sägs i denna lag om Arbetsmiljöverket i stället gälla Sjöfartsverket. Vad som sägs om en arbetsgivare i denna lag skall såvitt avser fartyg också gälla en redare, även då fartygsarbete utförs av någon annan än den som är anställd av redaren. Med redare likställs i denna lag den som i redarens ställe utövar ett avgörande inflytande över fartygets drift.

Om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare och arbetstagare finns bestämmelser i 3 och 5 kap.

Om befälhavarens skyldigheter vid fartygsarbete finns bestämmelser i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

I fråga om varor som är avsedda för konsumenter eller som kan antas komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen (2004:451).

4) Den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 8–10 §§ kan, om det finns särskild risk från arbetsmiljösynpunkt, åläggas att lämna varningsinformation eller att återkalla en produkt. Innehållet i ett sådant åläggande skall motsvara vad som anges i 1418 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451). Vad som där sägs om tillverkare skall dock i stället avse den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 8–10 §§.

4)

Senaste lydelse 2000:764.

Åläggandet skall förenas med vite om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:453

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)