Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:463

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter;
utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1993:584) om medicintekniska produkter skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.

Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om medicintekniska produkter. För vissa sådana produkter finns härutöver bestämmelser i annan lagstiftning.

I fråga om medicintekniska produkter som är avsedda för konsumenter eller som kan antas komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen (2004:451).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:463

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)