Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:468

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);
utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 12 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.

Gentemot befälhavaren eller den som har skyddsansvar på fartyg enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) får en myndighet som avses i 7 § meddela de förelägganden som behövs för att bestämmelserna om fartygsarbete i dessa lagar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av dem skall efterlevas.

I ett föreläggande mot den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 810 §§ arbetsmiljölagen får han eller hon också åläggas att lämna varningsinformation eller att återkalla en produkt. Innehållet i ett sådant föreläggande skall motsvara vad som anges i 1418 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451). Vad som sägs där om tillverkare skall dock i stället avse den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 810 §§ arbetsmiljölagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:468

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)