Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:480

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring;
utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 5 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:96, bet. 2003/04:SfU14, rskr. 2003/04:250.

2)

Lagen omtryckt 1993:537.

3) Ersättning betalas ut i den ordning som regeringen föreskriver.

3)

Senaste lydelse 1999:809.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:480

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)