Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:499

Utkom från trycket den 11 juni 2004
Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324);
utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 3 § taxeringslagen (1990:324) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:133, bet. 2003/04:SkU33, rskr. 2003/04:263.

2) Beslut om skattetillägg enligt 2 § 2 skall undanröjas om en självdeklaration har kommit in till Skatteverket eller en allmän förvaltningsdomstol inom fyra månader från utgången av det år då beslutet meddelades.

2)

Senaste lydelse 2003:655.

Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte har fått kännedom om ett beslut om skattetillägg eller ett besked om den slutliga skatten eller någon annan handling med uppgift om skattetilläggets storlek före utgången av det år då beslutet meddelades skall skattetillägget undanröjas, om en självdeklaration har kommit in inom två månader från den dag då han fick sådan kännedom.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:499

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)