Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:528

Utkom från trycket den 16 juni 2004
Förordning om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods;
utfärdad den 3 juni 2004.

Regeringen föreskriver att i 25 § förordningen (1982:923) om transport av farligt gods1) ordet ”Banverket” skall bytas ut mot ”Järnvägsstyrelsen”.

1)

Senaste lydelse av 25 § 2001:694.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:528

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)