Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:555

Utkom från trycket den 16 juni 2004
Lag om ändring i jordabalken;
utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 19 d § jordabalken2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240.

2)

Balken omtryckt 1971:1209.

19 d §

3) En näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet sålt en fastighet till en konsument huvudsakligen för enskilt ändamål får inte mot konsumenten åberopa ett köpevillkor som i jämförelse med bestämmelserna i 11–19 c §§ är till nackdel för denne.

3)

Senaste lydelse 1990:936. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Trots första stycket kan näringsidkaren och konsumenten träffa avtal om att ersättning för skada enligt bestämmelserna i 12–19 §§ inte skall omfatta förlust i näringsverksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:555

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter tillämpas på avtal som har ingåtts dessförinnan.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)