Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:560

Utkom från trycket den 18 juni 2004
Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda;
utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda skall införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:122, bet. 2003/04:AU4, rskr. 2003/04:226.

Denna lag skall inte tillämpas på bolag som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag2) .

2)

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:560

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)