Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:567

Utkom från trycket den 18 juni 2004
Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister;
utfärdad den 3 juni 2004.

Regeringen föreskriver att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (1999:1135) om misstankeregister skall ha följande lydelse.

2.1) Fram till den 1 januari 2007 skall endast tingsrätterna tillhandahålla åklagarmyndigheten sådana uppgifter som anges i 10 §. Hovrätterna och Högsta domstolen skall under denna tid i stället tillhandahålla Rikspolisstyrelsen dessa uppgifter.

1)

Senaste lydelse 2003:388.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:567

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Stefan Johansson
(Justitiedepartementet)