Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:583

Utkom från trycket den 18 juni 2004
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);
utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i årsredovisningslagen (1995:1554) skall införas en ny paragraf, 5 kap. 27 §, samt närmast före paragrafen en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.

Särskilt om europabolag

27 §

I fråga om europabolag med ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag2) skall vad som sägs om styrelseledamöter i 12, 18 b, 20 och 22–25 §§ tillämpas på ledamöter eller suppleanter i bolagets tillsynsorgan.

2)

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår att de i första stycket angivna bestämmelserna skall tillämpas också på ledamöter eller suppleanter i ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:583

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)