Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:586

Utkom från trycket den 18 juni 2004
Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument;
utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.

En central värdepappersförvarare skall ha en styrelse med minst fem ledamöter och en verkställande direktör.

I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag2) skall vad som sägs om styrelsen i 2 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning samt i 9 kap. 3 § första stycket 4 och fjärde stycket om återkallelse av auktorisation tillämpas på tillsynsorganet.

2)

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår att de i andra stycket angivna bestämmelserna om styrelsen skall tillämpas också på ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:586

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Lars Afrell
(Finansdepartementet)