Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:590

Utkom från trycket den 18 juni 2004
Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder;
utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 3 och 6 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.

3 §

För fondbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet om inte annat följer av denna lag.

Ett fondbolag skall ha en styrelse med minst tre ledamöter samt en verkställande direktör.

I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag2) skall vad som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

2)

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

2 kap. 1 § 4 om ledningsprövning,

2 kap. 18 § första stycket 1 om förbud mot att handla med en investeringsfond, och

10 kap. 15 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen samt närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår att de i tredje stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas också på ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

6 §

Ansökan om tillstånd får inte göras innan bolaget har registrerats i aktiebolagsregistret eller i europabolagsregistret.

Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan) som också innehåller en översiktlig beskrivning av fondbolagets organisation.

I fråga om europabolag som har sitt säte i en annan stat gäller, i stället för vad som anges i första stycket, att ansökan om tillstånd får göras om bolagsstämman har fattat beslut om att bolagets säte skall flyttas till Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:590

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Lars Afrell
(Finansdepartementet)