Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:594

Utkom från trycket den 22 juni 2004
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 19 maj 2004.

Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen (1981:981)1)

1)

Förordningen omtryckt 2000:1.

  • dels att 2 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

  • dels att det skall införas en ny paragraf, 2 kap. 9 §, av följande lydelse.

1 §

Bestämmelserna i 2–8 §§ gäller inte i allmänna mål.

9 §

2) Om ansökan avser någon som inte har fyllt 18 år, skall kronofogdemyndigheten genast sända en underrättelse om detta till överförmyndaren tillsammans med en uppgift om skulden. En underrättelse får underlåtas när den inte är av betydelse för överförmyndarens tillsynsverksamhet. Skatteverket får lämna närmare föreskrifter om underrättelser enligt denna paragraf.

2)

Tidigare 2 kap. 9 § upphävd genom 1996:42.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:594

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)