Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:600

Utkom från trycket den 22 juni 2004
Lag om ändring i minerallagen (1991:45);
utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 2 § minerallagen (1991:45) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235.

2) Koncession skall meddelas, om

2)

Senaste lydelse 1998:845.

  1. en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad och

  2. fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden får den begärda koncessionen.

Koncession för bearbetning av olja eller gasformiga kolväten får beviljas endast den som visar att han är lämplig att bedriva sådan bearbetning.

I ärenden om beviljande av koncession skall 3 och 4 kap. miljöbalken tilllämpas.

Om ett ärende om beviljande av koncession avser en verksamhet som senare skall prövas även enligt miljöbalken eller andra lagar, skall 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas endast vid den prövning som sker i koncessionsärendet.

I ärenden om beviljande av koncession skall en miljökonsekvensbeskrivning fogas till ansökan. När det gäller förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar samt planer och planeringsunderlag skall 6 kap. 3 och 7 §§, 8 § första stycket, 9, 10, 19 och 20 §§ miljöbalken tillämpas.

Koncession får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:600

Denna lag träder i kraft den 21 juli 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)