Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:605

Utkom från trycket den 22 juni 2004
Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297);
utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 5 a § luftfartslagen (1957:297)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235.

2)

Lagen omtryckt 1986:166.

5 a §

3) En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd.

3)

Senaste lydelse 1998:818.

Innan miljökonsekvensbeskrivningen upprättas skall den som avser att ansöka om tillstånd samråda enligt 6 kap. 4 § första stycket miljöbalken med Luftfartsverket, berörda länsstyrelser och enskilda.

När det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag skall 6 kap. 3 §, 4 § tredje stycket, 5–8, 10, 19 och 20 §§ miljöbalken tillämpas.

Innan ansökan om tillstånd prövas skall miljökonsekvensbeskrivningen godkännas av länsstyrelsen. Beslutet får inte överklagas.

Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen samt resultatet av samråd och yttranden skall beaktas vid tillståndsprövningen.

När det förutom enligt detta kapitel krävs tillstånd till flygplatsen enligt miljöbalken gäller inte andra–femte styckena. Då skall i stället 6 kap. 3, 7, 9, 10, 19 och 20 §§ miljöbalken tillämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:605

Denna lag träder i kraft den 21 juli 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)