Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:610

Utkom från trycket den 22 juni 2004
Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280);
utfärdad den 10 juni 2004.

Regeringen föreskriver i fråga om stiftelseförordningen (1995:1280)

dels att det skall införas tre nya paragrafer, 7 a, 7 b och 13 a §§, av följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 14 § skall sättas närmast före 13 a § .

Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller bemyndigad att företräda stiftelsen enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 23 § andra stycket stiftelselagen (1994:1220) inte är folkbokförd i Sverige, skall det vid anmälan enligt 10 kap. 2 eller 3 § stiftelselagen ges in en fotokopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde.

Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

Om den som anmäls som förvaltare är en utländsk juridisk person, skall det vid anmälan enligt 10 kap. 2 eller 3 § stiftelselagen (1994:1220) ges in en fotokopia av registreringshandling eller annan handling som avser den anmälde.

Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det behövs för att säkerställa identiteten hos förvaltaren.

Bestämmelserna i 7 a § skall tillämpas vid anmälan enligt 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:610

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)