Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:612

Utkom från trycket den 22 juni 2004
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:68, bet. 2003/04:JuU22, rskr. 2003/04:189.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

 

 

 
 

2a Förenta nationerna(FN)

 

Deltagare och andra personer med uppdrag vid möten som arrangeras av Förenta nationerna i Sverige

 

Ramavtal den 19 november 2003 mellan Konungariket Sverige och Förenta nationerna om arrangemang avseende immunitet och privilegier samt vissa andra frågor med avseende på Förenta nationernas möten som hålls i Sverige

 

 

 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:612

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BARBRO HOLMBERG
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)