Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:654

Utkom från trycket den 6 juli 2004
utfärdad den 23 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)

1)

Prop. 2003/04:151, bet. 2003/04:SkU37, rskr. 2003/04:272.

dels att 3 kap. 14 § skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 14 § skall utgå,

dels att det i lagen närmast före 3 kap. 15 § skall införas en ny rubrik som skall lyda ”Undantag från skattskyldighet för utländsk honorärkonsul”

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:654

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)