Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:666

Utkom från trycket den 13 juli 2004
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 17 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:67. bet. 2003/04:TU9, rskr. 2003/04:259.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3) ____________________________________

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

 

Tillämplig internationell överenskommelse

 

Internationella organ

 

Fysiska personer

 
 

46 Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst

 

Medlemsstaternas representanter i organisationen, organisationens personal jämte deras familjemedlemmar som ingår i hushållet samt det verkställande organets generaldirektör

 

Den internationella Eurocontrolkonvent-ionen om samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1997 vidtagna ändringar samt bilagorna I-IV till den reviderade konventionen

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:666

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)