Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:669

Utkom från trycket den 13 juli 2004
Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297);
utfärdad den 17 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 13 § luftfartslagen (1957:297)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:67, bet. 2003/04:TU9, rskr. 2003/04:259.

2)

Lagen omtryckt 1986:166.

13 §

3) Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för användning av allmänna flygplatser eller andra allmänna anläggningar eller tjänster för luftfarten.

3)

Senaste lydelse 1994:2086.

I den omfattning som följer av bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen skall Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) meddela föreskrifter om, påföra och driva in undervägsavgifter.

Beslut enligt första stycket angående avgift som är förfallen till betalning får verkställas enligt utsökningsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:669

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)