Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:696

Utkom från trycket den 7 september 2004
Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor;
utfärdad den 19 augusti 2004.

Regeringen föreskriver1) att bilagan till förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor skall ha följande lydelse.

1)

Se rådets och Europaparlamentets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034).

Bilaga2)

Förteckning över varor som skall anses som hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor

N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)

1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)

N-bensylpiperazin

4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)

5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT)

5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT)

5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT)

2,5-dimetoxi-4-etylfenetylamin (2C-E)

Salter av ämnena när sådana kan förekomma.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:696

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2004.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erna Zelmin
(Socialdepartementet)