Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:739

Utkom från trycket den 19 oktober 2004
Förordning om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404);
utfärdad den 7 oktober 2004.

Regeringen föreskriver1) i fråga om rättshjälpsförordningen (1997:404)

1)

Jfr rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister (EGT L 026, 31.01.2003, s. 41, Celex 32003L0008, rättat genom EGT L 032, 07.02.2003, s. 15, Celex 32003L0008R[01]).

dels att 1 och 35 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 11 a–11 d §§, samt närmast före 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av rättshjälpslagen (1996:1619). Dessutom finns i 11 a–11 d §§ särskilda bestämmelser om ansökan om rättshjälp i vissa gränsöverskridande tvister.

Särskilda bestämmelser om ansökan om rättshjälp i vissa gränsöverskridande tvister

Justitiedepartementet är översändande och mottagande organ enligt rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister.

Justitiedepartementet skall i sin egenskap av översändande organ bistå den rättssökande med att

 1. säkerställa att alla handlingar som enligt departementets vetskap krävs för prövning av ansökan om rättshjälp är fogade till den, och

 2. vid behov översätta ansökan om rättshjälp och övriga handlingar som anges i 1.

Justitiedepartementet skall översända en ansökan om rättshjälp till mottagande organ i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen senast 15 dagar efter det att en komplett ansökan har tagits emot.

Justitiedepartementets biträde skall vara kostnadsfritt.

Om en ansökan om rättshjälp har översänts till Justitiedepartementet i dess egenskap av mottagande organ på något annat sätt än genom post, bud eller telefax, behöver departementet inte förmedla ansökan. Detta gäller dock inte, om det har träffats en överenskommelse i det enskilda fallet och ansökan har gjorts på det sätt som har överenskommits.

En ansökan om rättshjälp som har översänts till Justitiedepartementet i dess egenskap av mottagande organ behöver förmedlas endast om ansökan och de övriga handlingar som bilagts den är avfattade på svenska eller engelska.

Följande utländska medborgare skall i den utsträckning som anges nedan vara likställda med svenska medborgare i fråga om rätt till rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619):

 • Medborgare i en medlemsstat inom Europeiska unionen.

 • Den som har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort i en medlemsstat inom Europeiska unionen, med undantag av Danmark.

 • Medborgare i Japan.

 • Medborgare i en stat som är ansluten till någon av Haagkonventionerna den 17 juli 1905 och den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.

 • Medborgare i en stat i förhållande till vilken konventionen den 28 augusti 1930 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur är tillämplig.

 • Medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska bosättningskonventionen den 13 december 1955.

 • Den som är bosatt i en stat som är ansluten till New York-konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet, om han eller hon är kärande eller sökande i ett sådant mål eller ärende som rör underhållsbidrag och som har väckts genom förmedling av Utlandskontoret vid Försäkringskassan Stockholms län eller av Utrikesdepartementet enligt konventionens bestämmelser.

 • Den som är bosatt i Amerikas förenta stater, Guam, Jungfruöarna, Puerto Rico eller Samoa, dock med undantag av Alabama, District of Columbia och Mississippi, om han eller hon är kärande eller sökande i ett sådant mål eller ärende om underhållsbidrag som har väckts genom förmedling av Utlandskontoret vid Försäkringskassan Stockholms län eller av Utrikesdepartementet enligt konventionens bestämmelser.

 • Medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska konventionen den 24 november 1977 om migrerande arbetstagares rättsställning, om han eller hon vistas i Sverige som migrerande arbetstagare i konventionens mening.

 • Den som är kärande eller sökande i ett mål eller ärende om vårdnad eller umgänge som har väckts genom Utrikesdepartementets förmedling i enlighet med den europeiska konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård om barn.

 • Den som är medborgare eller har hemvist i en stat som är ansluten till Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, om han eller hon är sökande i ett mål eller ärende som rör konventionen.

 • Den som är bosatt i en stat som är ansluten till Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:739

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)