Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:764

Utkom från trycket den 9 november 2004
Lag om ändring i föräldrabalken;
utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 7 § föräldrabalken2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

När det gäller adoptivbarnets ställning i förhållande till adoptanten och dennes släktingar upphör all verkan av adoptionen, om adoptivbarnet adopteras av annan än adoptantens make.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:764

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande, om äktenskap ingåtts efter hindersprövning som begärts före den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)