Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:787

Utkom från trycket den 9 november 2004
Lag om ändring i arkivlagen (1990:782);
utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § arkivlagen (1990:782) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 §

2) Vad som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv skall gälla även för arkiv hos sådana organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket första meningen sekretesslagen (1980:100) till den del arkivet härrör från den verksamhet som avses i bilagan till sekretesslagen.

2)

Senaste lydelse 1999:305.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:787

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Knut Weibull
(Kulturdepartementet)