Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:797

Utkom från trycket den 9 november 2004
Lag om ändring i föräldrabalken;
utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 16 och 17 b §§ föräldrabalken2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

16 §

3) Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta med varandra prövas av Skatteverket. Anmälan skall göras skriftligen av båda föräldrarna.

3)

Senaste lydelse 2003:645.

Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 görs hos Skatteverket eller Försäkringskassan.

Beslut av Skatteverket får överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets barnet är folkbokfört vid tidpunkten för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

17 b §

4) Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall ett meddelande om avtalets innehåll sändas samma dag till

4)

Senaste lydelse 2003:645.

  1. Skatteverket,

  2. om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala studiestödsnämnden,

  3. Försäkringskassan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:797

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)