Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:797

Utkom från trycket den 9 november 2004
Lag om ändring i föräldrabalken;
utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 16 och 17 b §§ föräldrabalken2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

3) Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta med varandra prövas av Skatteverket. Anmälan skall göras skriftligen av båda föräldrarna.

3)

Senaste lydelse 2003:645.

Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 görs hos Skatteverket eller Försäkringskassan.

Beslut av Skatteverket får överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets barnet är folkbokfört vid tidpunkten för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

4) Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall ett meddelande om avtalets innehåll sändas samma dag till

4)

Senaste lydelse 2003:645.

  1. Skatteverket,

  2. om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala studiestödsnämnden,

  3. Försäkringskassan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:797

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)