Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:803

Utkom från trycket den 9 november 2004
Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;
utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut1) förskrivs att 20 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2)

Lagen omtryckt 1981:1323.

20 §

3) Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk medborgare som är folkbokförd i det län eller den del av länet som hör till kammarrättens eller länsrättens domkrets och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

3)

Senaste lydelse 2003:684.

Anställd vid domstol, Skatteverket, länsstyrelse eller under länsstyrelse lydande myndighet eller Försäkringskassan får inte vara nämndeman. Detsamma gäller lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta samt ledamot av skattenämnd eller socialförsäkringsnämnd.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:803

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)