Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:811

Utkom från trycket den 9 november 2004
Lag om ändring i namnlagen (1982:670);
utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 36 § namnlagen (1982:670) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

36 §

2) Anmälan till Skatteverket skall göras skriftligen.

2)

Senaste lydelse 2003:652 .

Som anmälan till Skatteverket anses anmälan som

  1. görs till Försäkringskassan,

  2. vid vigsel görs om efternamn till vigselförrättaren och vid dop inom svenska kyrkan görs om förnamn till dopförrättaren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:811

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)