Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:816

Utkom från trycket den 9 november 2004
Lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade;
utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs 23 och 5 §§ lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

Frågor om bidrag som avses i 1 § handhas av Försäkringskassan.

2) I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan m.m.

2)

Senaste lydelse 1999:813.

3) I Försäkringskassan avgörs frågor om rätt till bidrag av socialförsäkringsnämnd.

3)

Senaste lydelse 1999:813.

4) Föreskrifterna i 20 kap. 1013 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt överklagande av Försäkringskassans och domstols beslut skall tillämpas i ärenden om bidrag som avses i 1 §.

4)

Senaste lydelse 1998:92.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:816

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)