Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:826

Utkom från trycket den 9 november 2004
Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade;
utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

18 §

Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är berättigade att få assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning får avgift för personlig assistans tas ut inom ramen för sådan ersättning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:826

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Avgift får även efter ikraftträdandet tas ut med anledning av beslut som fattats av en allmän försäkringskassa.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)