Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:847

Utkom från trycket den 9 november 2004
Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder);
utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 och 2 §§ samt 4 kap. 1 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

Försäkringskassan skall omgående till var och en av Första–Fjärde AP-fonderna överföra en fjärdedel av de medel som avses i 1 kap. 2 § första stycket.

2) Försäkringskassan skall, i den mån andra medel inte står till förfogande, från Första–Fjärde AP-fonderna rekvirera de medel som behövs för att finansiera försäkringen för inkomstpension och tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

2)

Senaste lydelse 2002:129.

Försäkringskassan skall också från fonderna rekvirera de medel som behövs för att föra över värdet av pensionsrätt för inkomstpension och värdet av rätt till tilläggspension enligt lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna.

Vid tillämpningen av första och andra styckena skall var och en av fonderna tillskjuta en fjärdedel av medlen.

Första–Fjärde AP-fonderna skall förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension.

Den totala risknivån i fondernas placeringar skall vara låg. Fondmedlen skall, vid vald risknivå, placeras så att långsiktigt hög avkastning uppnås.

Fonderna skall i sin placeringsverksamhet ha nödvändig beredskap för att kunna överföra medel till Försäkringskassan enligt 2 kap. 2 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:847

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Lars Afrell
(Finansdepartementet)