Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:878

Utkom från trycket den 16 november 2004
Lag om ändring i karantänslagen (1989:290);
utfärdad den 4 november 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 och 14 §§ karantänslagen (1989:290) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:158, bet. 2004/05:SoU5, rskr. 2004/05:25.

Med karantänssjukdom avses i denna lag gula febern, kolera, pest samt de sjukdomar på vilka bestämmelserna om samhällsfarliga sjukdomar i smittskyddslagen (2004:168) är tillämpliga.

2) Den som på grund av en karantänssjukdom

2)

Senaste lydelse 2004:181.

  1. har tagits in på sjukhus,

  2. har isolerats enligt 5 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168),

  3. har tillfälligt isolerats enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen,

  4. skall hållas i karantän enligt 3 kap. 9 § smittskyddslagen, eller

  5. har förbjudits att lämna avspärrat område enligt beslut om avspärrning enligt 3 kap. 10 § smittskyddslagen får inte resa ut ur landet. Smittskyddsläkaren skall vidta de åtgärder som behövs för att hindra den smittade från att lämna landet.

I andra fall än som avses i första stycket får den som för smitta av en karantänssjukdom inte vägras att lämna landet. Han skall dock i god tid före avresan meddela den smittskyddsläkare som underrättats om sjukdomsfallet enligt smittskyddslagen om tidpunkten för avresan och målet för resan. Smittskyddsläkaren skall underrätta hälsovårdsmyndigheten på ankomstorten om avresan och andra omständigheter av betydelse för att förhindra smittspridning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:878

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)