Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:924

Utkom från trycket den 23 november 2004
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 11 november 2004.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 5 § samt 7 kap. 17 och 22 §§ utsökningsförordningen (1981:981)1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2000:1.

5 §

Vill gäldenären vid utmätning för underhållsbidrag tillgodoräkna sig ett avdrag på underhållsbidraget enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken, skall kronofogdemyndigheten, om inte särskilda skäl föranleder annat, ge gäldenären tillfälle att styrka sin rätt till avdraget innan sökanden hörs över gäldenärens begäran. Har ansökningen gjorts av Försäkringskassan för egen del eller med tillämpning av 31 § tredje stycket lagen (1996:1030) om underhållsstöd, skall kronofogdemyndigheten dock genast höra Försäkringskassan.

Innan underhållsbidrag jämkas enligt 4 kap. 11 § andra stycket utsökningsbalken skall den underhållsberättigade om möjligt beredas tillfälle att yttra sig. Beslutas jämkning, skall den underhållsberättigade och gäldenären underrättas.

17 §

Har beslut meddelats om utmätning av sjukpenning från Försäkringskassan, skall Försäkringskassan genast underrätta kronofogdemyndigheten, om det i stället för sjukpenning skall betalas ut annan ersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

22 §

2) När Försäkringskassan med tillämpning av 31 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd har sökt utmätning för underhållsbidrag, skall influtna medel betalas ut till Försäkringskassan. Kronofogdemyndigheten skall därvid enligt vad Skatteverket bestämmer efter samråd med Försäkringskassan lämna de uppgifter som behövs för handläggningen hos Försäkringskassan.

2)

Senaste lydelse 2003:932.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:924

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Frank Walterson
(Finansdepartementet)