Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:935

Utkom från trycket den 23 november 2004
Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191);
utfärdad den 11 november 2004.

Regeringen föreskriver att 1 a § avgiftsförordningen (1992:191) skall ha följande lydelse.

1 a §

1) Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. För affärsverken gäller endast 3, 6 och 15–25 §§.

1)

Senaste lydelse 2001:868. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:935

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)