Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:937

Utkom från trycket den 23 november 2004
utfärdad den 11 november 2004.

Regeringen föreskriver att 1 § anställningsförordningen (1994:373) skall ha följande lydelse.

1) I denna förordning finns föreskrifter om arbetstagare hos myndigheterna under regeringen, dock inte affärsverken i fråga om 9 och 10 §§.

1)

Senaste lydelse 1999:864.

Föreskrifterna i 9 § gäller inte lärare, assistenter och amanuenser vid universitet och högskolor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:937

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)