Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:975

Utkom från trycket den 23 november 2004
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619);
utfärdad den 11 november 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om sparbankslagen (1987:619)

1)

Prop. 2003/04:157, bet. 2004/05:LU1, rskr. 2004/05:24.

dels att 4 a kap. 13 och 14 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 4 a kap. 12 a och 12 b §§, av följande lydelse.

Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om

  1. bankens firma och organisationsnummer,

  2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt

  3. vilket eller vilka normsystem för redovisning som banken har tillämpat.

Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorerna och innehålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorerna har tillämpat.

I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges

  1. om en revisor i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker från styrelsens eller annan revisors,

  2. om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller

  3. om en revisor anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något uttalande enligt 13, 14 eller 16 §.

2) Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. I uttalandet skall det särskilt anges

2)

Senaste lydelse 2004:304.

  1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bankens resultat och ställning, och

  2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, skall revisorerna ange detta och, om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

3) Om revisorerna vid sin granskning funnit att en styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen har funnit att en styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med denna lag, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller mot reglementet.

3)

Senaste lydelse 2004:304.

Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela huvudmännen. Om årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse för upplysningarna, skall revisorerna hänvisa till uppgifterna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:975

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)