Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:976

Utkom från trycket den 23 november 2004
Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag;
utfärdad den 11 november 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:157, bet. 2004/05:LU1, rskr. 2004/05:24.

3 §

En årsredovisning som publiceras i ofullständigt skick enligt 8 kap. 15 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall även innehålla uppgift om anmärkningar enligt 10 kap. 11 b och 11 c §§ samt 11 d § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:976

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Johan Lundström
(Finansdepartementet)