Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1000

Utkom från trycket den 30 november 2004
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 7 b § brottsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44.

2) En utlänning som saknar hemvist i Sverige men som befinner sig här i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, får åtalas för brott som han eller hon har begått under sin vistelse här endast efter förordnande av regeringen.

2)

Senaste lydelse 1996:401.

Vad som sägs i första stycket gäller även för en svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige som tjänstgör i en främmande stats militära styrka.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1000

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)