Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1029

Utkom från trycket den 30 november 2004
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:162, bet. 2004/05:FiU15, rskr. 2004/05:16.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

 

Tillämplig internationell överenskommelse

 

Internationella organ

 

Fysiska personer

 
 

 

56. Nordiska investeringsbanken

 

Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bankens anställda samt av banken utsedda experter

 

Överenskommelse den 11 februari 2004 mellan Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige om Nordiska investeringsbanken

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1029

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)