Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1030

Utkom från trycket den 30 november 2004
Lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.;
utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

1)

Prop. 2003/04:159, bet. 2004/05:JuU3, rskr. 2004/05:5.

dels att 1, 7, 8, 10 och 11 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller, om ej annat följer av bestämmelser i lag eller annan författning, egendom som

  1. tillfallit staten på grund av förverkande,

  2. tillfallit staten enligt lagen (1938:121) om hittegods,

  3. tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. eller

  4. omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387).

2 a §

Egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) skall finnas tillgänglig hos polismyndigheten för avhämtning i minst en månad efter det att en sådan underrättelse som anges i 24 d § polislagen har delgivits. Om egendomen inte hämtas ut inom denna tid, skall det förfaras med egendomen på det sätt som anges i denna lag.

Om egendomens värde sannolikt uppgår till mer än en fjärdedel av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde då underrättelsen delgavs, tillämpas bestämmelserna i denna lag först efter det att tre månader har förflutit sedan polismyndigheten genom kungörelse uppmanat ägaren eller annan rättsinnehavare att göra anspråk på egendomen.

7 §

Gör ägaren eller annan rättsinnehavare anspråk på egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. eller egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) skall den lämnas ut till honom eller henne efter beslut av polismyndigheten, om den inte redan har sålts eller förstörts.

Har egendomen reparerats eller på annat sätt förbättrats, är den som gör anspråk på egendomen enligt första stycket skyldig att betala kostnaden för förbättringen innan han eller hon får ut egendomen. Betalar han eller hon inte inom en månad efter det att särskild uppmaning delgivits honom eller henne, får egendomen säljas i den ordning som anges i denna lag.

8 §

Försäljning av egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. eller egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) sker för statens räkning.

Har egendomen sålts, har ägaren eller annan rättsinnehavare rätt till ersättning. Denna utgår dock inte med högre belopp än som har influtit vid försäljningen. I de fall som avses i 7 § andra stycket skall kostnaden för förbättringen avräknas från ersättningen.

Ansökan om ersättning ges in till Rikspolisstyrelsen som, efter verkställd utredning i ärendet, prövar frågan om ersättning.

10 §

I fråga om pengar skall i stället för vad som sägs om försäljning i denna lag gälla att beloppet redovisas till staten enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

11 §

    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

  1. sättet för kungörande enligt 2 och 2 a §§,

  2. polismyndighets förfarande med egendom som avses i denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1030

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)