Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1031

Utkom från trycket den 30 november 2004
Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott;
utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:159, bet. 2004/05:JuU3, rskr. 2004/05:5.

7 §

2) Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras förverkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande inte är oskäligt.

2)

Senaste lydelse 1993:1463.

Bestämmelser om tillfälligt omhändertagande av egendom i syfte att förhindra rattfylleribrott finns i 24 a24 d §§ polislagen (1984:387).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1031

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)