Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1037

Utkom från trycket den 3 december 2004
utfärdad den 25 november 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (2004:629) om trängselskatt skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47.

Skattepliktig är inte

  1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,

  2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,

  3. buss med en totalvikt av minst 14 ton,

  4. bil som enligt uppgift i vägtrafikregistret används i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490),

  5. bil som är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet, alkohol eller annan gas än gasol, eller

  6. bil som enligt 6 eller 7 § undantagits från skatteplikt.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)