Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1056

Utkom från trycket den 3 december 2004
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 25 november 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 26 och 28 §§ samt 3 kap. 13, 18 och 19 §§ socialavgiftslagen (2000:980) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47.

2) Arbetsgivaravgifterna är 29,63 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

2)

Senaste lydelse 2002:973.

1. sjukförsäkringsavgift

10,39 %

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,20 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,70 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

4,45 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,68 %

 
 
 

Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna skall avdrag göras med 5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 3 090 kronor.

3) Egenavgifterna är 27,82 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

3)

Senaste lydelse 2002:973.

1. sjukförsäkringsavgift

11,12 %

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,20 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,70 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

1,91 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,68 %

 
 
 

Vid beräkning av egenavgifter skall avdrag göras med 5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 9 000 kronor per år.

Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag, får det sammanlagda avdraget från de egenavgifter som är hänförliga till inkomsten från handelsbolaget för samtliga delägare i bolaget inte överstiga 37 080 kronor per år. Avdraget skall fördelas mellan delägarna i proportion till hur den skattepliktiga inkomsten från handelsbolaget fördelas mellan dem.

Om den avgiftsskyldige under året även har gjort avdrag från arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 28 och 29 §§, får avdraget från egenavgifterna tillsammans med avdraget från arbetsgivaravgifterna inte överstiga 37 080 kronor per år.

Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag och bolaget under året har gjort avdrag från arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 28 och 29 §§, får det sammanlagda avdraget från de egenavgifter som är hänförliga till inkomsten från handelsbolaget för samtliga delägare i bolaget tillsammans med avdraget från arbetsgivaravgifterna inte överstiga 37 080 kronor per år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1056

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som beta- las ut från och med den 1 januari 2005.

3. Äldre bestämmelser i 2 kap. 28 § tillämpas fortfarande på arbetsgivaravgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.

4. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2005. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2004 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2004 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

5. De nya bestämmelserna i 3 kap. 18 och 19 §§ tillämpas på beskattningsår som börjar efter utgången av år 2004.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)