Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1059

Utkom från trycket den 3 december 2004
Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844);
utfärdad den 25 november 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 4 § radio- och TV-lagen (1996:844) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:182, bet. 2004/05:KU4, rskr. 2004/05:33.

2) Ett tillstånd att sända närradio kan ges endast till följande juridiska personer, nämligen

2)

Senaste lydelse 1998:311.

  1. ideella föreningar som har anknytning till sändningsområdet,

  2. församlingar och kyrkliga samfälligheter inom Svenska kyrkan,

  3. obligatoriska sammanslutningar av studerande vid universitet och högskolor,

  4. sammanslutningar av flera tillståndshavare i ett sändningsområde för gemensamma närradioändamål (närradioföreningar).

Vid bedömningen av om en ideell förening har anknytning till sändningsområdet skall särskilt beaktas var

  1. föreningens studio och övriga lokaler för verksamheten är belägna,

  2. ansvarig utgivare och föreningens styrelsemedlemmar är bosatta, samt

  3. föreningsstämma och styrelsemöten hålls.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1059

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. För tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet gäller bestämmelsen i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Knut Weibull
(Kulturdepartementet)