Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1066

Utkom från trycket den 7 december 2004
Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000);
utfärdad den 25 november 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 22 och 37 §§ lotterilagen (1994:1000) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:3, bet. 2004/05:KrU3, rskr. 2004/05:46.

22 §

Tillstånd att anordna bingospel får ges till en sådan sammanslutning som avses i 15 §, om

  1. värdet av högsta vinsten inte överstiger ett basbelopp,

  2. värdet av vinsterna i spelet motsvarar minst 35 procent av insatsernas värde,

  3. vinstplanen anslås i spellokalen, och

  4. det kan antas att bingospelet kommer att ge sammanslutningen skälig avkastning, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Förekommer det spel på värdeautomater i spellokalen skall vid bedömningen enligt första stycket 4 även den avkastning som sådant spel kan antas komma att ge sammanslutningen beaktas.

Om det finns särskilda skäl för det får värdet av högsta vinsten uppgå till högre belopp än som anges i första stycket 1, dock högst sex basbelopp.

Tillstånd får lämnas för högst tre år åt gången.

37 §

2) Det är inte tillåtet för den som anordnar ett lotteri enligt denna lag att lämna kredit för insatser i lotteriet. Detsamma gäller för den som är ombud för den som anordnar lotteriet.

2)

Senaste lydelse 2002:592.

Om det finns synnerliga skäl, får Lotteriinspektionen beträffande ett visst lotteri medge undantag från förbudet i första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1066

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)