Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1071

Utkom från trycket den 7 december 2004
Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd;
utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd skall införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:167, bet. 2004/05:TU3, rskr. 2004/05:39.

När kommissionen genomför sådan inspektion som avses i artikel 9.4 i förordning (EG) nr 725/2004 skall berörda organ och personer underkasta sig inspektionen. Om så behövs får de personer som bemyndigats att utföra inspektionen begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att kunna genomföra de åtgärder som följer av den artikeln.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogdemyndigheten i Stockholm. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om sådan verkställighet som avses i 16 kap. 10 § den balken. Kronofogdemyndigheten får dock låta bli att underrätta den hos vilken inspektion skall genomföras innan verkställighet sker.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1071

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)