Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1072

Utkom från trycket den 7 december 2004
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 25 november 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 19 § brottsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:182, bet. 2004/05:KU4, rskr. 2004/05:33.

19 §

2) Allmänt åtal för brott som avses i 10 c § får väckas endast efter medgivande av Statens biografbyrå. I fråga om brott som avses i 10 b § skall Statens biografbyrå yttra sig innan allmänt åtal väcks såvitt avser rörliga bilder i filmer, videogram eller andra tekniska upptagningar.

2)

Senaste lydelse 1991:1560.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1072

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)