Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1093

Utkom från trycket den 10 december 2004
Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297);
utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om luftfartslagen (1957:297)2)

1)

Prop. 2004/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40.

2)

Lagen omtryckt 1986:166. Senaste lydelse av 2 kap. 2 § 1993:43 6 kap. 5 a § 2004:605 9 kap. 8 § 2002:1130 (jfr 2004:540).

dels att i 2 kap. 1, 2, 8, 10, 11 a, 12 och 14 §§, 3 kap. 2–5 och 7 §§, 4 kap. 2–6, 15, 20, 21 och 26 §§, 6 kap. 5 a §, 8 kap. 8 §, 9 kap. 8 § samt 12 kap. 1 § ordet ”Luftfartsverket” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Luftfartsstyrelsen” i motsvarande form,

dels att i 4 kap. 21 § och 12 kap. 1 § ordet ”verket” skall bytas ut mot ”styrelsen”,

dels att 14 kap. 2 § skall ha följande lydelse.

2 §

3) Luftfartsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen överklagas i frågor, som rör certifikat, elevtillstånd, behörighetsbevis, tillstånd att tjänstgöra på luftfartyg utan certifikat, registrering av luftfartyg eller förbud för luftfartyg att avgå, hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

3)

Senaste lydelse 1995:15.

Luftfartsverkets eller Luftfartsstyrelsens beslut i andra frågor än som avses i första stycket får överklagas hos regeringen.

Beslut som avses i denna paragraf gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1093

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall Luftfartsstyrelsen i stället för Luftfartsverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)