Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1111

Utkom från trycket den 10 december 2004
Förordning om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods;
utfärdad den 18 november 2004.

Regeringen föreskriver att i 2, 24 och 25 §§ förordningen (1982:923) om transport av farligt gods1) ordet ”Luftfartsverket” skall bytas ut mot ”Luftfartsstyrelsen”.

1)

Senaste lydelse av 2 § 1986:609 24 § 1999:335 25 § 2004:528.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1111

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)